C V r Č e k Centrum voľného času

O nás

Centrum voľného času CVrČek (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií. Ponúka širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa, pri ktorých môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho, čo robí. Ponúka deťom v oblasti voľného času právo voľby a súčasne naučí dieťa povedať nie nevhodným ponukám trávenia voľného času. Je to miesto, ktoré je kvalitou poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny spoľahlivým partnerom pre deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa. Poskytuje starostlivosť nadaným deťom, ale aj deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť a je schopné poskytnúť kvalifikovanú pomoc deťom a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy a reedukácie ich správania.

Každoročne otvára viac ako 30 záujmových útvarov rôzneho zamerania v rámci pravidelnej záujmovej činnosti a eviduje v nich v priemere 300 členov. Spomenieme záujmové útvary Bábkové divadlo, Dielnička, Break dance, Mažoretky, Hip hop, Piloxing, Gazdinky, Moderné dievčatá, Grafiti, Flórbal, Gymnastika a iné. V oblasti príležitostných aktivít pripravuje a organizuje ročne okolo 50 podujatí, súťaží, vystúpení, výletov a iných akcií, na ktorých sa zúčastňuje cca 5 000 osôb. K tradičným aktivitám patria Európsky týždeň mobility, environmentálne cyklické podujatia strEtKO, vystúpenia pre rodičov, výlety a súťaže v tvorbe obrázkov na počítači. Ďalšími činnosťami CVČ sú aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, nazvané Cvrlikanie, spolupráca s orgánmi štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní postupových súťaží Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.

Problematika voľného času detí a mládeže je oblasťou pestrou a zaujímavou, podnetnou a prínosnou, avšak aj neľahkou a mnohokrát nedocenenou. Snahou kolektívu vychovávateľov nášho CVČ je každodenne pomáhať deťom prežiť šťastné detstvo a z CVČ CVrČek vytvoriť "to najlepšie miesto pre deti a mládež".

CVrČkovi všetci spoločne želáme, aby ešte veľmi dlho a úspešne cvrlikal :-)

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVrČka

Zamestnanci

Interní
Externí
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

V centre mesta centrum stojí,
a CVrČek tam vyhráva,
kto sa doma veľmi nudí,
ten nech sa tam ponáhľa.

Fotky

Budova CVrČka Vstupné dvere Vchodové dvere Chodba Chodba Chodba Herňa Herňa Klubovňa Klubovňa Telocvičňa Telocvičňa Bábková sála Bábková sála Riaditeľňa Zborovňa

CVrČek mal už málo miesta.
Kde? Na Školskej 5.
A tak hľadal a aj našiel. Čo?
No predsa Superflek.

Už sa tešia veľkí, malí
a aj celkom najmenší.
Veď mať miesto pre záľuby,
každé srdce poteší.

Superflek je skvelý nápad,
Biloš liga môže šľapať.
Superflek už všetkým hlási
pre šachistov zlaté časy.
Superflek má super šance:
joga, break-dance, hip-hop tance.
Superflek má zopár stromov,
kúsok zelene,
to je pre vzťah ku prírode ako stvorené.

Superflek spĺňa všetko,
o čom sme kedy snívali.
Prečo? Predsa preto,
že patrí deťom, mládeži a CVrČkovi!

činnosť v Superflek-u ukončená z finančných dôvodov 31.12.2013

Rada školy

Mgr. Diana Dókušová - volený zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Hiblárová - volený zástupca nepedagogických zamestnancov
Bc. Martina Halászová - volený zástupca rodičov
Brigita Filakovská - volený zástupca rodičov
Ing. Ján Csala - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Správy o činnosti

Dokumenty

Hore